Innowasion kompýuter tehnologiýalary (Adaty, çuňlaşdyrylan we ýöriteleşdirilen derejeleri )

Innowasion kompýuter tehnologiýalary

(Adaty, çuňlaşdyrylan we ýöriteleşdirilen derejeleri )

“Innowasion kompýuter tehnologiýalary” okuwy mugallymçylyk işgärleriniň dünýä derejesinde degişli ugurlardan bäsleşip bilýän (bäsleşige ukyply), şol sanda kompýuter tilsimatlary babatynda öz ygtyýarlyklaryny (ukyplaryny) döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmäge we ösdürmäge giň mümkinçilikleri döretmek üçin niýetlenendir.

Okuw wezipeleri:

  • Diňleýjilere dünýä derejesindäki häzirki zaman kompýuter işewürlik tilsimlerini öwretmek.
  • Diňleýjilerde iş maglumatlary onlaýn taýýarlamagyň, ony wizual görnüşde beýan etmegiň, tanyşdyrmagyň we hödürlemegiň usullaryny öwretmek.

Print