BIZIŇ WEZIPELERIMIZ.

 

  • Programma önümini döretmek, maglumat tehnologiýalaryny okuw prosesine ornaşdyrmak, elektron okuw kitaplaryny we kitaphanalaryny, maglumat ulgamlaryny we okuw prosesini dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak ulgamyny döretmek.
  • Maglumat-tehnologiýa işi boýunça bilim bermek, halkara derejede hünäri ýokarlandyryş okuwlaryny (kurslaryny) gurnamak;
  • Maglumat-tehnologiýa ugrunda maslahatlary bermek;
  • Hünäri ýokarlandyrmak boýunça okuwlary (kurslary) gurnamak, şol sanda sanlylaşdyrma prosesleri we maglumat ulgamlary boýunça, maglumat-tehnologiýalary we programmirleme (kodlaşdyrma) babatynda dürli okuwlar gurnamak.
  • Bilim ulgamynda döwrebap we kämil maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ulanylmagy bilen bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmak onuň gözegçiligini (monitoringini) güýçlendirmek, okamagyň täzeçilligini, elýeterliligini we çeýeligini üpjün etmek, jemgyýetiň has agdaklyk edýän bölegine ýokary hilli bilim resurslaryna (serişdelerine) elýeterlilik mümkinçiligini kepillendirmek.
  • Diňleýjilere kompýuter sowatlygynyň esaslaryny, onlaýn işini gurnamagyň we alyp barmagyň esaslaryny, tekst maglumatlary işlemegiň we taýarlamagyň, tablisa görnüşinde uly göwrümli maglumat serişdelerini, binýatlaryny işlemegiň we taýýarlamagyň adaty görnüşinde maksatnamasyny taýýarlamagyň amaly okuwlaryny gurnamak.