MAGLUMATLAR TEHNOLOGIÝALARYNYŇ TÜRKMEN-HINDI MERKEZI

Türkmenistanyň sanly bilim ösdürmek konsepsiýasyna laýyklykda biziň ýurdumyz uly depginleri gazandy. Oňa mysal bolup, onlaýn görnüşli bilim almak bolup durýar.
Programmanyň maksady – talyplaryň we okuwçylaryň özbaşdak ýumuşlaryny ýerine ýetirmek üçin we olaryň akyl giňişligini baýlaşdyrmak üçin niýetlenen.

Okuw hünärleri

Programmirleme

Kompýuter we tor tehnologiýalary

Dizaýn we 3D grafikasy

Buhgalteriýa sowatlygy

SCOPUS okuwlary

Biz barada
Merkez bilim bermek we maglumat tehnologiýalary çygrynda işi alyp barýan edaradyr, ol Türkmenistanda hereket edýän kanunçylygy, “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna, “Kärhanalar hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna we beýleki kadalaşdyryjy – hukuk namalaryna laýyklykda öz işini alyp barýar.” Maglumatlar tehnologiýalarynyň Türkmen-hindi merkezi 2010-njy ýylyň 7-nji fewralynda Aşgabat şäherinde gol çekilen “Maglumatlar tehnologiýalarynyň Türkmen-hindi merkezini döretmek barada özara düşünişmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ähtnamanyň” we Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň 2011-nji ýylyň 26-njy awgustynda çykaran 11803-nji “Maglumatlar tehnologiýalarynyň Türkmen-hindi merkezini döretmek hakynda” kararynyň esasynda döredilip, bilim boýunça halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek, şeýle hem ýurdumyzda bilim ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady esasynda döredildi, onuň esaslandyryjysy we Türkmenistan tarapdan işini utgaşdyryjysy Türkmenistanyň Bilim ministrligi bolup durýar. Merkez hukuk-guramaçylyk görnüşi boýunça döwlet kärhanasy bolup, bilim bermek we maglumat-tehnologiýa hyzmatlary çygrynda işi amala aşyrýar hem-de hojalyk hasaplaşygy başlangyçlarynda hereket edýär. Merkeze diňleýjileri okuwa kabul etmegi we okatmagy 2011-2012-nji okuw ýylyndan başlap, tölegli esasda amala aşyrylýar. Merkez Türkmenistanyň Prezidentiniň öňdebaryjy maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmak baradaky döwlet syýasatyny netijeli amala aşyrmak, şeýle hem Türkmenistanyň ýuridiki hem fiziki taraplarynyň döwrebap kompýuter maglumat tehnologiýalaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilýär.

Habarlaşmak üçin

Salgysy: Aşgabat ş. Nazar Gullaýew köçesiniň 22-nji jaýy (Magtymguly adyndaky TDU, 2-nji binasynyň 2nji etažy)

Peýdaly sahypalar