Объявления сайта

KÄ­MIL­LI­GIŇ GÖZ­BA­ŞY

 
Picture of Berdimyrat Şirimow
KÄ­MIL­LI­GIŇ GÖZ­BA­ŞY
by Berdimyrat Şirimow - Monday, 27 June 2022, 12:55 PM
 

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzda öňdebaryjy tehnologiýalary öwrenmek we özleşdirmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda ylmy taýdan esaslandyrylan, halkara ölçeglerine laýyk gelýän innowasiýa tehnologiýalary we maglumat aragatnaşyk enjamlary ornaşdyrylýar. Bu bolsa önümçiligiň täze usullaryny döredýär. Şunuň bilen baglylykda, bu tehnologiýalardan baş çykarýan kämil derejeli hünärmenleri taýýarlamak döwrümiziň esasy talabyna öwrülýär. Gahryman Arkadagymyz çykyşlarynda ylma hem döredijilige höwesli ýaşlarymyzyň täze nesliniň kemala gelendigini belläp, bilim ulgamyny ösdürmek, mynasyp ýaş nesilleri terbiýelemek wezipelerine üns çekýär. Döwlet Baştutanymyz ýokary okuw mekdepleriniň öňünde ýaş alymlary, inženerleri, tehnologlary we hünärmenleri taýýarlamagy kämilleşdirmegiň anyk ugurlaryny kesgitlemek hem-de bu ugra degişli Maksatnamany taýýarlamak wezipelerini öňde goýdy. «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edildi. Bu Konsepsiýa bilim edaralarynda berilýän bilimiň mazmunyny çuňlaşdyrmaga, hilini ýokarlandyrmaga hem-de okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmäge gönükdirilendir. «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna», şeýle hem ony durmuşa geçirmegiň Meýilnamasyna laýyklykda bu ulgamda sanly tehnologiýalaryň hyzmatyndan giňden peýdalanylýar. Ýokary okuw mekdeplerinde elektron kitaphanalaryň, sanly portallaryň işi ýola goýulýar. Olaryň kömegi bilen maglumatlary telefona we beýleki ýatda saklaýjy enjamlara ýüklemek mümkinçiligi hem ýola goýulýar. Şunuň bilen baglylykda, multimedia serişdeleriniň ulanylmagy maddy çykdajylary azaltmaga, dolandyryşy ýeňilleşdirmäge, maglumatlaryň merkezleşdirilen dolandyrmasyny ýola goýmaga, talyplaryň ýetişigine gözegçilik etmäge, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň bilim ojaklarynyň arasynda onlaýn maslahatlary guramaga ýardam edýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň bellenilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň milli bilim we ylym ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam etdirilýär. Muňa mysal hökmünde, şu ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň 14-nji maslahatynda «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň taslamasyna garalandygyny aýtmak bolar. Bu Kanunyň taslamasy 12 bapdan, 60 maddadan ybarat bolup, bilim ulgamynyň maksatlaryny, wezipelerini we onuň işiniň guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär. Degişli Kanunyň taslamasyna sanly bilim ulgamy bilen bagly maddalaryň girizilmegi hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda ylym, bilim ulgamyny ösdürmekde durmuşa geçirilýän taryhy özgertmeleriň kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilmegine ýardam edýär. Biz mugallymlara okatmaga, çuňňur bilim bermäge ähli mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, ähli tutýan tutumly işleriniň rowaç almagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Berdimyrat ŞIRIMOW, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymy.