Siziň internet browzeriňizde hökman "cookie" (ýatda saklaýjy serişde) açyk bolmaly

Şu saýt iki sany "cookie" faýlyny ulanýar:

1-nji cookie esasy sahypadan sahypa geçilen wagty saýt tarapyndan ulanylýar. Haçanda siz sahypany çalyşan wagtyňyz, saýt siziň agzamy daldigiňizi tassyklaýar. Egerde cookie ulanyşda däl bolsa, käbir kemçilikleň ýüze çykmagy mümkin. Düşünmeýän bolsaňyz kejikmäň! Kop kompýuterlerda cookie eýýam düzülen.

2nji cookie biziň saýtymyz tarapyndan ulanylýar. Haçanda siz saýtdan çykyp, soň ýene içeri girjek bolanyňyzda. Login bölümçesi siz üçin awtomatiki usulda doldurulgy durar.