Sanly ykdysadyýet Sanly bilim öwrülişigini talap edýär. Şeýle bolsa bu sapaga hoş geldiňiz! Siz bu sapakda bilim ulgamynyň sanlylaşdyrma bilen nähili ysnyşykly hereket edip has kämil derejelere gadam urýanyny görersiňiz. Olaryň hersi bilen aýratynlykda tanyşaryn diýseňiz sapagy doly tamamlaň we sowallara jogap beriň.

Azabymyz ýerine düşdümikä göreliň hany. Üstünlik ýaranyňyz bolsun.